För mig finns tre grundprinciper som bör uppfyllas för att man skall kunna vara tillfreds med den service en kommun producerar; oberoende om det gäller åldringsvård, skolor, hälsovård, dagvård, byggnadstillsyn eller markplanering. Omvänt kan man säga att om man misslyckas med att ta dessa tre principer i beaktande så har man misslyckats i sitt uppdrag som kommunpolitiker. Grundprinciperna är:

 

1. Den kommunala servicen skall vara av möjligast god kvalitet.

Ingen torde argumentera emot detta, alla vill vi väl ha så bra service som möjligt. Alla inser väl också att kommunernas ekonomiska resursser är begränsade och att det är orealistiskt att tro att det ekonomiska läget kommer att medge ny, utökad offentlig service i framtiden.

Ordnandet av den kommunala servicen står också inför andra stora utmaningar. En stor del av de kommunalt anställda kommer att gå i pension de närmaste åren och brist på arbetskraft kan uppstå. Den offentliga sektorn kommer att i allt högre grad konkurrera med den privata sektorn om kompetent personal. Det blir allt viktigare för kommun och stat att bli en attraktivare arbetsgivare, lönenivån på den offentliga sektorn måste vara konkurrenskraftig med de löner som betala i den privata sektorn och arbetsgivarkompetensen i kommunerna måste höjas.

2. Den kommunala servicen skall finnas nära dig.

Vi har ju liten glädje av högklassig kommunal service om den inte finns tillgänglig i vår närhet. Under den gångna valperioden stängdes två skolor i Ingå, skolan i Barösund och skolan i Solberg. För mig var dessa beslut mycket tunga att vara med och fatta – jag och största delen av sfp-gruppen ansåg att skolorna borde få fortsätta, men majoriteten av fullmäktige ville annorlunda. Ur perspektivet att kommunala servicen skall finnas nära var detta beslut ett misslyckande.

Oberoende av hur social- och hälsovården organiseras i framtiden måste vi garantera att det finns en hälsostation i Ingå. I ett lokalsamhälle av Ingås storlek skall man kunna gå till den kommunala läkaren, tandläkaren och sjukvårdaren vid behov. Det lokala apotekets framtid avgörs också säkert av att det på orten finns en hälsostation.

Regionens sjukhus kan komma närmare oss genom bättre fungerande kollektivtrafik; såväl västerut, österut som norrut. Utvecklandet är service på internet är förstås ett sätt att underlätta skötandet av kommunala ärenden. Det måste dock alltid vara möjligt att också sköta sina ärenden på traditionellt sätt.

I den bästa av världen skulle vi i Ingå kunna ordna alla grundskolans nio klasser i egen regi, det vill säga vi skulle ha egna högstadieskolor på såväl svenska som finska. Eventuellt är detta inte möjligt under de närmaste åren men jag tycker att det är viktigt att hålla tanken vid liv.

3. Den kommunala skall finnas tillgänglig på ditt eget språk.

Den kommunala servicen må vara hur bra som helst och den må finnas nära men den är värdelös om den inte kan erbjudas på kundens eget språk. I Ingå är de båda språkgrupperna nästan lika stora och det måste vara en självklarhet att man i sitt vardagsliv skall kunna klara sig som såväl finskspråkig som svenskspråkig här.

Många av oss svenskspråkiga klarar oss också någorlunda bra på finska, mig själv inkluderad. Trots att jag tycker mig kunna sköta många vardagsärenden på finska så vill jag kunna gå till läkaren på svenska, för att säkert kunna göra mig förstådd. De i samhället som har största behovet av kommunal service, de allra yngsta och de allra äldsta är samtidigt de som har de sämsta förutsättningarna att kommunicera på annat än sitt eget modersmål.